Vedtægter

Vedtægter for Beboerrepræsentation Slotsarkaderne – BERSA

§ 1. Repræsentationens navn er BEBOERREPRÆSENTATIONEN SLOTSARKADERNE. Den repræsenterer beboerne i Slotsarkaderne, Peder Nilen Gade, Christians Torv samt Frederiks Torv i Hillerød kommune.
Stk. 2. Beboerrepræsentationens formål er at varetage beboernes interesser i almindelighed såvel som i enkelte tilfælde.
Stk. 3. Beboerrepræsentationens adresse er hos formanden, til hvem udlejer kan og skal henvende sig.
Stk. 4. Vedtægterne er almindelige foreningsregler, der skal supplere lejelovens bestemmelser og reglerne i ”Bekendtgørelse om beboerrepræsentation”.
Stk. 5. Foreningen er registreret som en frivillig forening med CVR nr 36615346.
Formanden tegner i det daglige foreningen.
I økonomiske forhold tegner formanden og kassereren foreningen og attesterer med deres underskrift alle på et bestyrelsesmøde godkendte udgifter.
Kassereren har ret til i daglig drift at foretage attesterede betalinger fra foreningens bankkonto.
Regnskabet følger kalenderåret.

§ 2. Foruden lejelovens bestemmelser er beboerrepræsentationens formål:
Stk. 2. At varetage beboernes interesser over for udlejer og myndigheder.
Stk. 3. At rådgive og vejlede samt hjælpe den enkelte beboer i boligspørgsmål over for udlejer, dennes repræsentanter samt myndigheder.
Stk. 4. At være samlende og orienterende organ i boligspørgsmål for beboerne.
Stk. 5. At bistå ved fælles arrangementer for beboerne.

§ 3. Medlemmer er de private lejere.
Stk. 2. Der opkræves et kontingent til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde. Kontingentet indbetales sammen med huslejen.
Stk. 3. Kontingentet fastsættes på beboermøde.
Stk. 4. Kontingentet indsættes på konto i et pengeinstitut. Der kan hæves på denne konto af kassereren, som også fører regnskabet.
Stk. 5. Regnskabet forelægges revideret på beboermødet.

§ 4. Beboermøde er øverste myndighed i alle beboerrepræsentationens anliggender.
Stk. 2. Beboermøde indkaldes af formanden med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted.
Stk. 3. Ekstraordinært beboermøde kan indkaldes af beboerrepræsentanterne eller efter anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne og afholdes inden 1 måned med et varsel på 1 uge.
Stk. 4. Ordinært beboermøde afholdes hvert år senest den 1. april.
Stk. 5. Sekretæren skriver referat fra beboermøde.
Stk. 6. Beboermøde afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde
3. Bestyrelsens beretning om fremtidig arbejde
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for det kommende år
6. Behandling af forslag
7. Valg af formand for 1 år
8. Valg af kasserer for hver lige år
9. Valg af sekretær for hvert ulige år
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år
11. Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år
12. EventueltStk. 7. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning kræves af mindst 10 % af de tilstedeværende medlemmer.

§ 5. Beboerrepræsentationen ledes af beboerrepræsentanterne bestående af 3 medlemmer.
Stk. 2. På beboermøde vælges også 2 suppleanter samt 1 revisor. Disse vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Afstemningerne er skriftlige og hemmelige, når der er flere kandidater foreslået, end der skal vælges. Ellers er de foreslåede valgt uden afstemning.
Stk. 4. På stemmesedlen skal der skrives navnet på den kandidat, man stemmer på.
Stk. 5. Stemmetællerne vælges blandt de ikke foreslåede kandidater.
Stk. 6. Adgang til beboermødet har alle lejere.
Stk. 7. Beboermødes beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflertal blandt de mødte stemmeberettigede medlemmer. Hver beboelseslejlighed har 1 stemme. Stemmeret kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt, dog max 2 fuldmagter pr. fremmødt. Udlejer og erhvervslejere har ingen stemmeret, ligesom de ikke må stemme på andres vegne ved fuldmagt.
Stk. 8. Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jævnfør lejelovens § 67, kræves, at et flertal af samtlige lejere på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra over halvdelen af de fremmødte, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, med et varsel på 1 uge, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med over halvdelen af de afgivne stemmer.
Stk. 9. Over beboermødes forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.
Stk. 10. Der udsendes beslutningsreferat fra beboermøde.

§ 6. Ordinært møde hos beboerrepræsentanterne afholdes, når disse finder det nødvendigt, dog min. 6 gange årligt.
Stk. 2. Repræsentanterne fastsætter selv deres forretningsorden.
Stk. 3. Suppleanterne kan deltage i møderne med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 4. Ved forfald indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt.
Stk. 5. Repræsentanterne kan overdrage visse dele af deres myndighed til specielt nedsatte udvalg.
Stk. 6. Repræsentanterne er beslutningsdygtige, når mindst 2 er til stede.
Stk. 7. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8. Repræsentanternes arbejde er ulønnet. Nødvendige udgifter refunderes efter en af formanden og kassereren godkendt regning.

§ 7. Medlemsrettighederne er stemmeret og valgbarhed iht. disse vedtægter.

§ 8. Beboerrepræsentationens opløsning kan kun vedtages, når over 50 % af de fremmødte medlemmer giver tilslutning hertil.
Stk. 2. Er der ikke 50% af samtlige medlemmer til stede ved mødet, skal beslutningen om at ophæve beboerrepræsentationen efterfølgende bekræftes ved en urafstemning blandt samtlige medlemmer.
Stk. 3. Beboerrepræsentationen er herefter ophævet, såfremt flertallet af de ved urafstemningen afgivne stemmer går ind herfor.
Stk. 4. Urafstemningen er skriftlig. Hvert enkelt beboelseslejemål har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Eventuelle midler tilfalder herefter en velgørende foreninger.

§ 9. Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på et beboermøde med ændringsforslaget anført på dagsordenen.
Stk. 2. Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig herfor. Disse 2/3 skal dog udgøre mindst 10% af samtlige medlemmer.

Således vedtaget på beboermødet den 15.03.2016

Kontakt

Ved alarmer, støj eller anden daglig “Viceværtservice” kontakt Driftsvagten.
Kun i alvorlige tilfælde kan vagten kontaktes udenfor dagtimerne.
Tlf: 40 21 71 48

Se alle kontakter her: