Skip to main content

Vedtægter

Vedtægter for Beboerrepræsentation/Forening Slotsarkaderne – BERSA

Navn og bestyrelse
§ 1. Repræsentationens navn er BERSA og repræsenterer beboerne i Slotsarkaderne, Hillerød. Den har adresse hos formanden.
Beboerrepræsentationen ledes af beboerrepræsentanten og en bestyrelse bestående af 3 medlemmer.

Formål
§ 2. Beboerrepræsentationens formål er at varetage beboernes interesser som bestemt i Lejeloven

Tegningsret, økonomi, regnskab og kommunikation
§ 3. Formanden er automatisk Beboerrepræsentant og tegner i det daglige foreningen.
Foreningen er registreret som en frivillig forening med CVR nr 36615346. I økonomiske forhold tegner formanden og kassereren foreningen og skal begge attestere betalinger fra foreningens bankkonto. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens kommunikation med medlemmerne foregår via websiden, nyhedsbrevet og email.

Medlemmer
§ 4. Medlemmer er de private lejere i Slotsarkaderne.

Stk. 2. Der opkræves et kontingent til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde. Kontingentet indbetales sammen med huslejen.

Stk. 3. Kontingentet fastsættes på beboermødet.

Stk. 4. Kontingentet indsættes på konto i et pengeinstitut. Der kan hæves på denne konto af kassereren, som også fører regnskabet.

Stk. 5. Regnskabet forelægges revideret på beboermødet.
Stk. 6. Nye lejere skal ved indgåelse af lejekontrakt af udlejer orienteres om nærværende vedtægter.

Beboermødet
§ 5. Beboermødet er øverste myndighed i alle beboerrepræsentationens anliggender.

Stk. 2. Beboermødet indkaldes digitalt af formanden med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Stk. 3. Ekstraordinært beboermøde kan indkaldes af beboerrepræsentanterne eller efter anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne og afholdes inden 1 måned med et varsel på 1 uge.

Stk. 4. Ordinært beboermøde afholdes hvert år senest den 1. april.

Stk. 5. Sekretæren skriver referat fra beboermøde.

Stk. 6. Beboermøde afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde

3. Bestyrelsens beretning om fremtidig arbejde

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for det kommende år

6. Behandling af forslag

7. Valg af formand for 1 år

8. Valg af kasserer for hver lige år

9. Valg af sekretær for hvert ulige år

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år

11. Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år

12. Eventuelt

Stk. 7. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning kræves af mindst 10 % af de tilstedeværende medlemmer. Afstemningerne er skriftlige og hemmelige, når der er flere kandidater foreslået, end der skal vælges. Ellers er de foreslåede valgt uden afstemning. På stemmesedlen skal der skrives navnet på den kandidat, man stemmer på. Stemmetællerne vælges blandt de ikke foreslåede kandidater.

Stk. 8. Adgang til beboermødet har alle lejere.

Stk. 9. Beboermødes beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de mødte stemmeberettigede medlemmer.
Hver beboelseslejlighed har 1 stemme. Stemmeret kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt, dog max 2 fuldmagter pr. fremmødt. Udlejer og erhvervslejere har ingen stemmeret, ligesom de ikke må stemme på andres vegne ved fuldmagt.

Stk. 10. Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jævnfør lejelovens § 67, kræves, at et flertal af samtlige lejere på et beboermøde stemmer herfor. Hvis forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra over halvdelen af de fremmødte, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, med et varsel på 1 uge, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 11. Over beboermødes forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 12. Der udsendes digitalt beslutningsreferat fra beboermøde via nyhedsbrevet.
Stk. 13. Beboere har ret til at fremsætte forslag til afstemning på Beboermødet jf. Lejeloven. For større beslutningsforslag bedes bestyrelsen orienteres senest 1 uge før Beboermødet.

Bestyrelsen 
§ 6.Beboerrepræsentationen ledes af bestyrelsen bestående af 3 medlemmer.
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når det findes det nødvendigt, dog min. 2 gange årligt.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden.

Stk. 3. Suppleanterne kan deltage i møderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 4. Ved forfald indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt. Findes der ingen mulighed for at mønstre minimum 3 medlemmer, indkalder beboerrepræsentanterne til nyt beboermøde for valg af beboerrepræsentant(er) og evt. suppleant(er).

Stk. 5. Bestyrelsen kan overdrage visse dele af deres myndighed til specielt nedsatte ad hoc-udvalg.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst 2 er til stede.

Stk. 7. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Bestyrelsen arbejde er ulønnet. Nødvendige udgifter refunderes efter en af formanden og kassereren godkendt regning.
Stk. 9. Der udarbejdes et kort referat af bestyrelsesmøder. Referatet skal tilgå foreningens hjemmeside senest 14 dage efter møde.
Stk. 10. Bestyrelsen kan anvende et rimeligt beløb afsat i det årlige budget til fælles aktiviteter for lejerne.
Stk. 11. Foreningen hæfter alene ved sin formue, og der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilede forpligtelser.

Foreningens opløsning
§ 7. Beboerrepræsentationens opløsning kan kun vedtages, når over 50 % af de fremmødte medlemmer giver tilslutning hertil.

Stk. 2. Er der ikke 50% af samtlige medlemmer til stede ved mødet, skal beslutningen om at ophæve beboerrepræsentationen efterfølgende bekræftes ved et nyt beboermøde.

Stk. 3. Beboerrepræsentationen er herefter ophævet, hvis flertallet af de ved beboermødet afgivne stemmer går ind herfor.

Stk. 4. Hvert enkelt beboelseslejemål har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til støtte for fremtidige initiativer, der fremmer beboermiljøet i bebyggelsen.
Forslag til anvendelse skal fremlægges på det ekstraordinære beboermøde, hvorpå foreningens opløsning ønskes vedtaget.

Vedtægtsændringer
§ 8. Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på et beboermøde med ændringsforslaget anført på dagsordenen.

Stk. 2. Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig herfor. Disse
2/3 skal dog udgøre mindst 10% af samtlige medlemmer. Eller på af hinanden følgende beboermøder med simpelt flertal
Stk. 3. Ved evt. uoverensstemmelser mellem disse vedtægter og “Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation” vil det til enhver tid være Boligministeriets BEK. nr. 709 af 09.09.1997, Bekendtgørelse om beboerrepræsentation” eller senere bekendtgørelser, der er gældende.

Således vedtaget på beboermødet den 12.02.2020

Vedtægter

Vedtægter for Beboerrepræsentation Slotsarkaderne – BERSA

Kontakt

Ved alarmer, støj eller anden daglig “Viceværtservice” kontakt Driftsvagten.
Kun i alvorlige tilfælde kan vagten kontaktes udenfor dagtimerne.
Tlf: 40 21 71 48

Se alle kontakter her: