Skip to main content

Husorden

Husorden for alle 4 adresser i SLOTSARKADERNE

Peder Nilen Gade 1, Frederiks Torv, Slotsgade 25 og Markedsstræde 6

Der henvises også til lejekontrakten og lejelovgivningen.

Generelt

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgående kontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde heri fastsætte bestemmelser, jf. lejeloven § 27 stk. 2. Lejeren er desuden forpligtet til at sørge for, at husordenreglerne også overholdes af medlemmer af lejernes husstand, samt de personer og gæster som besøger lejeren eller opholder sig i deres lejlighed.

Lejer er gjort bekendt med, at lejemålet er beliggende i et butikscenter, hvorfor støjgener kan forekomme.

Påbud, ansvar for gæster m.v.

Lejeren er udover de skrevne regler i husordenen desuden forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejer eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jf. punktet generelt.

Ændring af husorden

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres, såfremt der findes behov herfor. Findes der i ejendommen lovlig etableret beboerrepræsentation jf. lejelovens kap. 11, kan beboerrepræsentationen vedtage ændringer til husordenen efter Lejelovens § 67.

Skader

Lejeren skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade, der måtte opstå i lejemålet eller ejendommen, så nødvendigt udbedring kan foretages.

Skadedyr, svamp mv.

Eventuelle angreb fra skadedyr, herunder husbukke, væggetøj o. lign. samt svamp skal straks anmeldes til udlejer.

Fællesarealer

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret.

Det er ikke tilladt at henstille indbo, affald eller lignende effekter på trapper, gangarealer, opgange, elevatorer eller øvrige fællesarealer, ej heller kortvarigt, af hensyn til brandsikkerhed og rengøring.

Boliger beliggende på Peder Nilen Gade 1 og Fredriks Torv har egne terrasser til privat ophold og egen cykelkæder.

Boliger beliggende på Markedsstræde 6 har en stor fælles terrasse. Den enkelte bolig kan disponeres maks. 1 meter fra facaden til lette enkle møbler. Der må ikke være oplag af affald, flasker, cykler m.v. Cykler skal placeres i stativer i terræn ved Danners Plads.

Boliger beliggende på Slotsgade 25, har adgang til fællesterrasse via opgang i Slotsgade 25. Terrassen deles med Erhvervslejemål i Slotsarkaderne og Slotsgade 25. Opsætning af møbler kan kun ske efter særlig godkendelse fra administrationen og en evt. godkendelse kan inddrages omgående såfremt udlejer beslutter det. Der må ikke være oplag af affald, flasker, cykler m.v. Cykler skal placeres i stativer i terræn ved Danners Plads.

Der må ikke ryges på ejendommens indendørs fællesarealer eller faciliteter. Rygning på udendørs fællesarealer skal begrænses og der skal tages hensyn til andre beboere og deres ophold på arealerne.

Renovation

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.

Beskadiger lejeren fællesarealer, laver graffiti o. lign. eller henstiller affald, hvor dette ikke er tilladt jf. denne husorden, vil dette blive repareret/fjernet på den pågældende lejers regning.

Kasserede møbler, papkasser o. lign. må ikke sættes på/i trapper, opgange og fællesarealer i øvrigt.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr eller passe andres husdyr i lejligheden. Endvidere er det ikke tilladt at udlægge foder på ejendommens arealer, heller ikke ved foderbræt eller fuglekasse, da dette forøger generne ved tilstedeværelsen af vilde fugle og ekskrementer fra disse, samt kan tiltrække mus og rotter. Er du i tvivl så kontakt administrator.

Vinduespolering

Lejer er tilknyttet en kollektiv vinduespoleringsordning for de vinduer, der vender mod gaden (gældende for Peder Nilen Gade 1 og Frederiks Torv).

Forsikring

Lejer er tilknyttet en kollektiv forsikring, der dækker skader på glas/vinduer.

Træterrasse

Vedligeholdelse af træterrasse påhviler lejer, (hvis det fremgår af lejekontrakten jvf. Huslejenævnets afgørelse. Ved henvendelse til Centeradministrationen vil der blive udlånt en håndsprøjte med alge rens der rækker til 1 behandling en gang årligt. Træterrassen må ikke højtrykspules (gældende for Peder Nilen Gade 1 og Frederiks Torv).

Opstilling af pavillon på træterrasser må kun ske efter aftale med driftskontoret

Parkering

Udlejer er forpligtet til at tilbyde lejer at købe års-parkeringskort til parkeringshuset, beliggende i tilknytning til P-hus Syd for Peder Nilen Gade 1 og P-hus Nord for Frederiks Torv, Markedsstræde 6 og Slotsgade 25. Parkeringskort kan alene erhverves til et indregistreret motorkøretøj i lejers navn eller en til husstanden hørende person – max 2 kort pr. husstand (for Markedsstræde 6, max. 1 kort pr. husstand). Parkeringskortet giver ikke en eksklusiv brugsret til parkering eller en specifik parkeringsplads. Købsprisen for parkeringskort fastsættes årligt 1. januar.

Campingvogne, trailere og ikke indregistrerede køretøjer må max. være placeret i p-husene i 24 timer. Barnevogne, cykler, knallerter o. lign. må kun stilles på de af udlejer anviste steder. Cykler og knallerter må ikke tages med op i lejligheden.

Leg og ophold

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til andre beboere.

Lejer opfordres til i alle forhold at vise hensyn overfor andre beboere og for ejendommen som helhed.

Støj og fester m.v.

Der bor mange mennesker på områderne og vis derfor hensyn til dine naboer.

Brug af støjende maskiner f.eks. boremaskine må kun foretages mellem 10.00 og 20.00.

Musik m.v. skal særligt efter kl. 21.00, ske i afdæmpet form, så dette ikke er til gene for andre lejere. Hvis der holdes fest i lejligheden efter kl. 23.00, skal musik dæmpes til et absolut minimum. Vinduer og døre skal holdes lukket under støj og musik m.v.

Lejligheden

Ved indflytning er der udleveret en beboermappe, der giver anvisning på de mest relevante oplysninger omkring lejlighedens brug og disse anvisninger skal overholdes.

Enhver ændring af lejligheden herunder af installationer eller overflader må ikke foretages uden udlejers skriftlige tilladelse inden evt. igangsættelse.

Der må ikke bores i vægge, loft eller gulve i badeværelset, da det kan forårsage skade på installationerne.

Der må ikke grilles på fællesarealer og på tagterrasserne på Markedsstræde 6 og Slotsgade 25.

Fællesvaskeri

Beboerne på Markedsstræde 6, har fælles vaskeri. Vaskeriet kan benyttes i tidsrummet 7.00 – 22.00 og reserveres via vaskebrik og efter gældende vilkår fra vaskerileverandøren, Pay per Wash.

Reglement i vaskeriet skal overholdes og vaskemaskiner/tørretumblere skal tømmes umiddelbart efter program er sluttet. Vaskeriet og maskinerne skal efterlades rengjort.

Denne husorden kan ændres ud fra Lejelovens bestemmelse som lyder:
” Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jf. lejelovens § 67, kræves, at et flertal af samtlige beboelseslejere på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte beboelseslejere, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer. “

Vedtaget på 2 beboermøder d. 28.8. og 25.9.2018

Vedtægter

Vedtægter for Beboerrepræsentation Slotsarkaderne – BERSA

Kontakt

Ved alarmer, støj eller anden daglig “Viceværtservice” kontakt Driftsvagten.
Kun i alvorlige tilfælde kan vagten kontaktes udenfor dagtimerne.
Tlf: 40 21 71 48

Se alle kontakter her: